Beyond Arctic vuokrausehdot

1. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Beyond Arctic Oy:n (2763270-2) vuokraupalvelun (myöhemmin ”Vuokraamo” ja vuokralleottajan (myöhemmin ”Asiakas”) välisessä vuokrasuhteessa. Vuokrauksen kohteena näissä ehdoissa on ”Kalusto” joka sisältää koko Beyond Arcticin vuokraamon vuokrattavan kaluston, välineet ja varusteet.

Asiakkaan ollessa Yritys tai yhteisö, varauksen tekevällä henkilöllä on oltava oikeus sitoutua edustamansa yrityksen tai yhteisön nimissä sopimussuhteeseen. Mikäli oikeus tämän sopimuksen hyväksymiseen puuttuu tai yritys/yhteisö kiistää vastuunsa muulla perusteella, pidetään varauksen tehnyttä henkilöä henkilökohtaisesti vastuussa tästä sopimuksesta ja sen hyväksymisestä Asiakkaan roolissa.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä, kun kalusto noudetaan Beyond Arcticin toimistolta tai on etukäteen sovittu noudettavaksi. Päivävuokra tarkoittaa aina yhden vuorokauden vuokrausta eli 24 tuntia. Vuokra-aika päättyy, kun Asiakas palauttaa kaluston takaisin Vuokraamolle.

3. Vuokran suuruus ja maksu

Vuokran suuruus on hinnaston mukainen, ellei toisin ole sovittu. Vuokra maksetaan aina etukäteen ennen kaluston luovutusta.

4. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Vuokraamon ja Asiakkaan sopima kalusto sellaisenaan ja niiden lisävarusteiden kera mitä tuotekuvauksissa on mainittu. Asiakkaan tulee kaluston vastaanoton yhteydessä tarkistaa kaluston määrä, laatu ja niiden kunto. Mikäli kalustossa ilmenee mitään huomautettavaa, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Vuokraamolle välittömästi.

5. Kaluston luovuttaminen

Vuokrattava kalusto luovutetaan Beyond Arcticin toimistolta. Mikäli muunlaisesta luovutustavasta on sovittu etukäteen, vastaa Asiakas tästä koituvista ylimääräisistä kuluista Vuokraamolle.

Kun vuokrauksen kohteena on Vuokraamon kamerakalusto, asiakas on aina velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä kaluston noudon yhteydessä. Vuokraamolla on tässä yhteydessä oikeus ottaa kopio Asiakkaan henkilötodistuksesta vakuudeksi luovutettavaa kamerakalustoa vastaan.

6. Vuokrakaluston käyttö

Asiakas on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta ja noudattamaan vuokratun kaluston käytössä huolellisuutta. Erityisesti kamerakalustoa Asiakkaan tulee käsitellä erityisellä varovaisuudella ja pidettävä huoli, ettei mitään kalustoa pudoteta tai muuten vahingoiteta. Asiakas sitoutuu käyttämään vuokrattavaa kalustoa ainoastaan kalustolle tarkoitetulla tavalla.

Vuokraamon kalusto luovutetaan asiakkaalle aina tarkastettuna ja hyvä kuntoisena. Asiakas on velvollinen palauttamaan kaluston samassa kunnossa takaisin Vuokraamolle. Mikäli Asiakas laiminlyö palautusvelvollisuuden, voi Vuokraamo vaatia Asiakasta korvaamaan myöhästymisestä yhden vuorokauden suuruisen vuokrauksen lisämaksuna.

7. Omistus-, hallinta- ja korvausvastuu

Kaluston omistus säilyy koko vuokraus ajan Vuokraamolla. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleen vuokrata tai myydä Vuokraamosta vuokrattua kalustoa. Asiakas ei saa viedä vuokrattua kalustoa Suomen rajojen ulkopuolelle ilman että tästä on yhteisesti sovittu vuokrauksen yhteydessä Vuokraamon toimistolla.

Asiakkaalla on täysi korvausvastuu kaikesta vuokratusta kalustosta. Vuokraamo ei tarjoa vuokrattavalle kalustolle vakuutusta. Vahinko-, katoamis- ja rikkoutumistilanteissa Asiakkaalta veloitetaan täydet kulut, jotka syntyvät vuokrattavan kaluston palauttamisesta vuokrausta edeltävään käyttökuntoon. Mikäli vuokrattua kalustoa ei pystytä palauttamaan takaisin käyttökuntoon on Asiakas velvollinen maksamaan Vuokraamolle kaluston täyden uushankinta hinnan. Vuokraamolla on oikeus periä mahdolliset kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Asiakkaalta erikseen.

8. Vuokraamon vastuu

Vuokraamo vastaa kaluston normaalista kulumisesta ja siitä aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokraamo vastaa siitä, että vuokrattava kalusto on hyväkuntoista ja vastaa tuotekuvauksia. Vuokraamo ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisitä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. Vakuutukset

Vuokrattava kalusto ei ole Vuokraamon puolesta vakuutettu, ellei näin ole erikseen sovittu. Asiakas vastaa tarvittaessa vuokrattavan kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

10. Peruutukset

Etukäteen Vuokraamolle tehty vuokratilaus tulee peruuttaa viimeistään 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua. Myöhemmin peruutetusta vuokratilauksesta Asiakkaalta peritään täysi vuokrauskulu.

11. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrattua kalustoa kolmansille osapuolille ilman Vuokraamon antamaa suostumusta.

12. Ylivoimainen este ja lisäehdot

Vuokraamo ei ole velvollinen täyttämään sopimuksen ehtoja, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota ei pystytä kohtuudella ratkaisemaan. Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutuneita vahinkoja tai kuluja.
Vuokraamo ei missään tilanteessa vastaa Vuokraamon kaluston aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta tai tulon menetyksestä Asiakkaalle tai kolmansille osa-puolille. Vuokraamon korvausvastuu rajoittuu korkeintaan vuokrauksen kokonaissummaan. Vuokraamo ei vastaa Vuokraamosta riippumattomista tuotevirheistä tai kaluston hajoamisesta vuokrauksen aikana.

13. Sopimuksen purkuoikeus

Mikäli Asiakas ei täytä näissä vuokrausehdoissa mainittuja velvoitteita tai esimerkiksi laiminlyö vuokrattavan kaluston hoitovelvollisuutta on Vuokraamo oikeutettu purkamaan tämä sopimus kesken sopimuskauden. Vuokraamolla on tällöin oikeus hakea sille kuuluva kalusto takaisin Asiakkaalta. Asiakas vastaa kaikista tästä syntyvistä palautuskuluista. Sopimuksen purkutilanteessa Vuokraamo ei ole velvoitettu palauttamaan maksettuja vuokria takaisin Asiakkaalle.

14. Erimielisyydet ja riitaisuudet

Erimielisyydet pyritään aina ensin ratkaisemaan Vuokraamon ja Asiakkaan kahden keskisissä neuvotteluissa. Mikäli sopuun ei päästä kaikki vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokraamon kotipaikan alioikeudessa.

Beyond Arctic Oy

Rovaniemi

Puhelin +358 50 323 1090
Sähköposti contact@beyondarctic.com
osoite Valtakatu 21, Rovaniemi, Finland

Levi

Puhelin +358 40 128 0766
Sähköposti levi@beyondarctic.com

Toimisto auki: Ma - Pe - 9-15
Kesäkauden 1.5 - 31.8. toimistomme on suljettu.
Kaikki varaukset sähköpostilla tai puhelimitse.


#beyondarctic
#natureofanexplorer
  • Yritys
  • Vuokrausehdot
  • Vastuullisuus
  • Palaute


  • Copyright Beyond Arctic Oy ©